Ajudes per a la formació de professorat universitari, dels subprogrames de Formació i de Mobilitat inclosos en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

La present Resolució s'aprova la convocatòria corresponent a 2015, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes destinades a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de Doctor / a i l'adquisició de competències docents universitaris en qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la futura incorporació dels beneficiaris al sistema espanyol d'educació superior, i d'investigació científica (ajudes FPU).

Les ajudes tenen per objecte el finançament, en els termes previstos en l'Ordre ECI / 1619/2013, de bases reguladores i de la present convocatòria, dels costos derivats dels contractes predoctorals que es formalitzin entre el professorat universitari en formació i els centres d'adscripció

Es convoquen 850 ajudes de les que 17 d'elles es reserven a estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent i un màxim de 30 ajudes podran ser concedides a ciutadans estrangers no comunitaris en situació de residència a Espanya.

Beneficiaris

Els sol·licitants hauran d'acreditar que es troben en possessió del títol de grau i que estan matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola en el curs 2015-2016, en el moment de presentació de les sol·licituds.

Alternativament, els sol·licitants podran acreditar que en el moment de presentació de les sol·licituds es troben en possessió del títol de màster o estan matriculats en el curs 2015-2016 en un màster universitari oficial que d'accés a un programa de doctorat en el curs 2016- 2017, d'acord amb l'ordenació acadèmica aplicable.

No podran participar en la convocatòria els que ja estiguin en possessió del títol de doctor.

Requisits

Els sol·licitants hauran d'haver conclòs els estudis corresponents a les titulacions que presentin en compliment dels requisits acadèmics, amb posterioritat a les dates que a continuació s'indiquen:

a) L'1 de gener de 2012, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o equivalent en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

b) L'1 de gener de 2011, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulacions equivalents en sistemes universitaris estrangers no adaptats a l'EEES, que hagin realitzat el màster per a accés al doctorat.

c) L'1 de gener de 2011, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 180 crèdits.

d) L'1 de gener de 2012, en el cas d'estudis de grau de l'EEES de 240 crèdits.

Podran sol·licitar els ajuts a la FPU que hagueren conclòs els seus estudis a partir l'1 de gener de 2008 en els següents casos:

a) Els qui estiguen en possessió del títol oficial de l'especialitat en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o Psicologia i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, del títol Oficial d'Especialitat Mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o compten amb el certificat Oficial d'Especialitat en Biologia (BIR), Química (QUIR) o Psicologia (PIR), respectivament.

b) Els que mentre hagin estat cursant els estudis anteriorment assenyalats, s'hagin dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys entre l'1 de gener de 2008 i l'1 de gener del 2012.

c) Queda ampliat en dos anys el període de finalització d'estudis assenyalat en els apartats a), b), c) id) del punt anterior, per a aquells patissin una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Durada

Les ajudes tindran una durada màxima de 4 anys, o de 6 en cas de persones amb discapacitació.

Termini de realització

La vigència dels contractes predoctorals objecte dels ajuts començarà a partir de l'1 de setembre de 2016, data prevista per a l'inici de la incorporació dels beneficiaris en el centre d'adscripció a què es refereix l'article 31 de la present convocatòria, que en tot cas s'ha de produir abans l'1 de novembre del 2016.

Quantia

La dotació dels ajuts per finançar els contractes predoctorals serà de 1.173 euros mensuals. En cada any es meritaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries.

Lloc de presentació

Els sol·licitants han d'emplenar la informació requerida en els formularis que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport farà accessibles a la seva seu electrònica https://sede.educacion.gob.es.

Termini de presentació

Des del dia 30 de novembre al 15 de gener de 2015 a les 14:00 hores de l'horari peninsular, ambdós inclosos.

Normativa

  • Modificació (BOE 48 de 23.2.2018)
  • Correcció i ampliació de termini (BOE 307 de 24.12.2015)
  • Convocatòria (BOE 284 de 27.11.2015)
  • Bases reguladores (BOE 215 de 7.9.2013)