Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Agència de l'Habitatge de Catalunya

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a les actuacions que regula la base 12.1 i en règim de concurrència pública competitiva per a les actuacions que regula la base 12.2., amb les finalitats següents:

- La conservació dels edificis.
- La millora de la qualitat i de la sostenibilitat.
- La realització dels ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

Beneficiaris

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d’edificis d’habitatges i, per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També en poden ser beneficiaris les administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic propietaris dels immobles.

Accions subvencionables

1. Obres de seguretat, conservació i manteniment dels edificis que disposin d’un informe d’inspecció tècnica (IITE), que qualifiqui com a greus les deficiències detectades en els seus elements comuns.

2. Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.

3. Les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.

Requisits

1. Els edificis d’ús residencial col·lectiu o plurifamiliar han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981.

2. Únicament poden acollir-se a la convocatòria les sol·licituds per obres de rehabilitació iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013, data d’entrada en vigor del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, del Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i rehabilitació urbanes, 2013-2016, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 19 i següents del Pla estatal esmentat i en aquestes bases.

3. Condicions i usos dels edificis:
a) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent al d’habitatge.
b) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
c) Els edificis d’ús residencial han de tenir un mínim de 8 habitatges.

Termini de realització

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de sis mesos des de la data de notificació de la resolució inicial de concessió de la subvenció.

Dotació pressupostària

La quantitat total ampliada es fixa en 6.000.000 d'euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i la documentació que cal acompanyar es poden presentar en les adreces de les oficines que s’indiquen a l’annex 5.

Termini de presentació

- El primer termini s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 30 de juny de 2015.

- El segon termini s’inicia l’1 de juliol de 2015 i finalitza el 30 de setembre de 2015.

- El tercer termini s’inicia l’1 d’octubre de 2015 i finalitza el 13 de novembre de 2015.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 6840 - 27/03/2015)