Subvencions a la mobilitat d'artistes per a actuacions que s'hagin dut a terme a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a la mobilitat d’artistes per a actuacions que s’hagin dut a terme a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música per a l’any 2015.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusiva les corresponents al desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

L’import mínim subvencionable és de 500,00 euros. L’import màxim subvencionable és de 3.000,00 euros.

Requisits

- Que l’import màxim de la sol·licitud sigui de 3.000,00 euros.

- Que l’actuació o gira per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat dins dels terminis establerts a la convocatòria.

- Que, per a la realització de l’actuació o actuacions, s’hagi rebut contraprestació econòmica (catxet i/o taquilla).

- Que s’hagi realitzat un mínim de 10 actuacions l’any anterior a la convocatòria, de les quals un mínim de 4 han d’haver-se realitzat fora de Catalunya.

- Que es disposi de plataformes actives de comunicació professional actualitzades (webs i/o blogs i/o xarxes socials) com a mínim en dues llengües, una de les quals ha de ser l’anglès o el francès.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria quantitat màxima és de 120.000,00 euros

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 40% de les despeses subvencionables establertes a la base 5.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents, o bé al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona)

Termini de presentació

PRIMER: per a actuacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2015, el termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 17 d’abril de 2015.

SEGON: per a actuacions realitzades entre l’1 d’abril i el 31 d’agost de 2015, el termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 10 de setembre.

Les actuacions realitzades els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre es podran presentar segons estableixi la convocatòria de l’any 2016.

Normativa

  • Modificació (DOGC núm. 6837 - 24/03/2015)
  • Bases i convocatòria (DOGC núm. 6381 - 16/03/2015)