Subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música per a l’any 2015.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusiva les corresponents al desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.

L’import mínim subvencionable ha de ser superior a 3.000,00 euros. L’import màxim subvencionable és de 20.000,00 euros.

Requisits

- Que l’import de la sol·licitud sigui superior a 3.000,00 euros.

- Que, per a la realització de les actuacions, es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).

- Que, en el supòsit de desplaçaments de fins a 12 persones, es dugui a terme un mínim de cinc actuacions (emmarcades o no en una gira) en dos o més països durant l’any de la convocatòria.

- Que, en el supòsit de desplaçaments de 13 persones o més, es dugui a terme un mínim de dues actuacions (emmarcades o no en una gira) durant l’any de la convocatòria.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria quantitat màxima és de 170.000,00 euros

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar, d’acord amb el formulari normalitzat, per mitjans telemàtics a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull (https://oficinavirtual.llull.cat/ov), utilitzant els sistemes de signatura electrònica corresponents, o bé al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona)

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la base vuitena.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)