Subvencions a produccions de teatre de caràcter professional (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars).

Beneficiaris

a) Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.

b) Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a i la resta de les bases.

Despeses subvencionables

a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc.

b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1., les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de teatre (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.). Als efectes d’aquestes bases s’entén per residència tots aquells projectes que es duguin a terme en col·laboració amb un equipament cultural especialitzat, d'àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l'equip artístic resident els recursos necessaris per dur a terme el seu treball professional.
Així mateix, el projecte en residència ha de preveure una tasca divulgativa que es relacioni amb el teixit social, ha de fomentar la creació de nous públics o participar en la programació de l'equipament.

c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l’exhibició d’espectacles: gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.

d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats professionals de difusió de teatre, en forma de festival, mostra o similar. Se n'exclouen les fires de caràcter comercial.

Requisits

a) Els sol·licitants han de presentar el/s projecte/s en una única sol·licitud per a un màxim de 4 modalitats.

b) En cas d’activitats de formació (modalitat a) de la base 1.1.), aquesta ha de ser presencial. Se n'exclouen les activitats impulsades per centres o escoles artístiques. Les activitats han de ser de pagament.

c) En cas de nova creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b) de la base 1.1), aquests s’han d’estrenar a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció i se n'ha de preveure un mínim de 10 representacions a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos després de la data de l’estrena. No computen les actuacions fetes en locals d’assaig. No es consideren estrenes públiques les preestrenes dels espectacles.

d) En cas d’exhibició d’espectacles (modalitat c) de la base 1.1.), fer un mínim de 10 representacions a Catalunya, durant l’any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d’aquests espectacles.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria és de 392.000 euros.

Lloc de presentació

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://gencat.cat/ovt).

Termini de presentació

Del 17 de març al 9 d’abril.

Normativa

  • Increment de quantia (DOGC núm. 6876 - 21/05/2015)
  • Convocatòria (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)