Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

En concret, aquesta línia de subvencions vol promoure el suport a les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música, i als col·legis professionals, per a activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats i dels professionals dels sectors artístics esmentats.

Beneficiaris

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals o la música, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

Despeses subvencionables

Són subvencionables tant les despeses d’activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s’aplica la limitació del 10% prevista a la base general 5.5 i s’han d’acreditar a través dels justificants corresponents d’acord amb el compte justificatiu aplicable.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria és de 460.000 euros

Quantia

L’import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

Lloc de presentació

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://gencat.cat/ovt).

Termini de presentació

Del 17 de març al 30 de març de 2015.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)