Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a aquesta línia de subvencions les empreses, entitats privades sense ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya.

Despeses subvencionables

Són subvencionables tant les despeses d’activitats com les despeses generals o indirectes imputables a les activitats que són objecte de la subvenció. Respecte a les despeses generals o indirectes, no s’aplica la limitació del 10% prevista a la base general 5.5 i s’han d’acreditar a través dels justificants corresponents d’acord amb el compte justificatiu aplicable.

Requisits

a) Els programes d’activitats que desenvolupin els centres de creació i producció han d’estar vinculats al foment de la recerca i l’experimentació, la formació, la creació, la producció, l’entrenament, la difusió o l’exhibició.

b) El projecte d’activitats del centre de creació i producció ha d’incloure, com a mínim, quatre de les línies de treball següents:
- Recerca i creació.
- Serveis a la producció.
- Formació adreçada a professionals. En el cas dels centres de creació i producció del sector del circ, s’hi poden acollir també aquells centres que imparteixin formació professionalitzadora en trams formatius postobligatoris. Als efectes d’aquestes bases s’entén per trams formatius postobligatoris tots aquells estudis realitzats a partir de l’educació secundària obligatòria.
- Difusió i exhibició.
- Suport als projectes d’internacionalització.
- Activitats en el territori.

c) Els sol·licitants han d’acreditar, com a mínim, tres anys d’activitat continuada del centre de creació i producció en les activitats i línies de treball descrites en els apartats a) i b) d’aquesta base.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria és de 1.080.000,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció no pot superar el 70 % del cost total del projecte.

Lloc de presentació

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://gencat.cat/ovt).

Termini de presentació

Del 17 de març al 30 de març de 2015.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)