Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Beneficiaris

a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Accions subvencionables

a) Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.

b) Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Despeses subvencionables

a) Les despeses de personal directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció, en les tres modalitats de la base 1.2.

b) En el cas de la modalitat a) de la base 1.2 (producció):
- Les despeses de producció inclosa l’estrena.
En el cas de coproduccions, se subvenciona només la part coproduïda pel sol·licitant.

c) En el cas de les modalitats b) i c) de la base 1.2 (exhibició):
- Els caixets dels espectacles.
- Les fitxes tècniques.
- Les despeses de desplaçament dels artistes.
- Els costos de difusió dels espectacles.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria és de 1.675.000,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

Lloc de presentació

a) En el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal OVT, Oficina Virtual de Tràmits (http://gencat.cat/ovt).

Termini de presentació

Del 17 de març al 30 de març de 2015.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)
  • Bases especifiques (DOGC núm. 6831 - 16/03/2015)