Indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista (Decret)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA

Objecte

El desplegament de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, relatiu a les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de les indemnitzacions econòmiques que s’hi preveuen.

La regulació del procediment aplicable a la concessió i pagament de l’ajut econòmic que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Beneficiaris

a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, del 24 d'abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.

”b) Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort.

”3.2 Als efectes d'aquest Decret, s'entén que tenen caràcter greu totes aquelles seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin objectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència facultativa, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

”3.3 Als efectes d'aquest Decret, es considera que els fills i filles de víctimes mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si convivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació transitòria motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trencament de la convivència. També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.

”3.4 Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants han de viure a Catalunya. Als efectes d'aquest Decret, es considera que viuen a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualsevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si s'escau, quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.”

Quantia

Indemnitzacions econòmiques de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a dones víctimes de violència masclista que pateixin seqüeles, lesions o danys de caràcter greu i per a fills i filles de víctimes mortals

a) En el cas de dones que com a conseqüència de violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu, l’import de la indemnització és de cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya mensual.

b) En el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista, l’import de la indemnització és de deu vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya mensual. En cas de concurrència de descendents, cada fill o filla té dret a rebre aquesta quantitat.

Lloc de presentació

L’expedient de la indemnització econòmica s’inicia a sol·licitud de la dona interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant l’òrgan competent, mitjançant l’imprès establert a aquest efecte.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar en impresos normalitzats que es faciliten a la web del Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis i a l’Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt), així com a les oficines del Departament de Benestar Social i Família.

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i acompanyat de la documentació acreditativa que indica l’article següent, s’ha de presentar a les oficines del Departament de Benestar Social i Família

Termini de sol·licitud

Els expedients dels ajuts econòmics de dret subjectiu s'inicien a sol·licitud de la dona interessada víctima de violència de gènere. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment a partir de l'endemà de la data de la publicació de l'Ordre en el DOGC.

Normativa

  • Modificacions del Decret (DOGC núm. 8083 de 12.03.2020)
  • Decret (DOGC núm. 6881 de 28.05.2015)