Ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial - ús habitatge i hoteler (Modificació i ampliació de data de sol·licitud)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Objecte

El Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler) passa a denominar-se: Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents, Programa PAREER-CREIX.

L'objecte del present programa d'ajudes (d'ara endavant Programa) és incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d'emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquest Programa d'ajuts:

a) Els propietaris d'edificis existents destinats a qualsevol ús, ja siguin persones físiques, o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis, que reuneixin els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.

e) Les empreses de serveis energètics, entenent com a tal la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses han d'actuar en funció de contracte amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en la tipologia de projectes recollits en aquestes bases, havent d'acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

Accions subvencionables

Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulat per l'article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), que afavoreixin l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica, l'aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i que compleixin amb les condicions establertes per aquestes bases reguladores, excloent-se, de manera expressa, l'obra de nova planta. Aquestes actuacions s'han d'enquadrar en una o diverses de les tipologies següents, les quals es descriuen en l'annex I:

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica.
2. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
3. Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
4. Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques. »

Dotació pressupostària

Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 200.000.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per a la participació en el present Programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents s'efectuaran d'acord amb l'formulari que estarà disponible a l'adreça d'internet de l'IDAE (www.idae.es).

Termini de presentació

Els ajuts a què es refereix aquest Programa podran sol·licitar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el "Butlletí Oficial de l'Estat", fins a la conclusió de la vigència del programa, la qual cosa succeirà quan es produeixi la primera de les següents circumstàncies:

- Al 31 de desembre del 2016.

- Que d'acord amb les sol·licituds rebudes, s'esgoti el pressupost disponible, incloses, si s'escau, les possibles ampliacions pressupostàries que es poguessin acordar.

Normativa

  • Modificació (BOE 107 de 5.5.2015)
  • Modificació (BOE 244 de 11.10.2013)
  • Bases i convocatòria (BOE 235 de 1.10.2013)
  • Observacions

    És aplicable a les sol·licituds d'ajuda presentades amb anterioritat la data d'efectes de la present resolució, les bases reguladores i la resta de normativa vigents en la data de presentació de les mateixes.