Subvencions per a la modernització de les llibreries (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

S’obre convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries.

Beneficiaris

Únicament poden optar a les subvencions les empreses i entitats privades sense afany de lucre que es dediquen, exclusiva o principalment, a la venda de llibres al client final, en establiments oberts al públic, amb seu social a Catalunya o domiciliat en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses dels costos de personal laboral si es poden imputar a l’activitat objecte de la sol·licitud de subvenció, si bé l’adequació i quantia és objecte de valoració de l’òrgan instructor amb l’assessorament de la comissió establerta en la base 12, i aquest pot determinar una quantia diferent de la declarada per la persona sol·licitant tenint en compte la coherència amb el cost total de l’activitat subvencionada.

Requisits

a) Les activitats objecte de subvenció s’han de portar a terme l’any de concessió de la subvenció.

b) La persona sol·licitant ha de disposar com a mínim d’un local obert al públic per a la venda al detall de llibres. La llibreria objecte de sol·licitud ha d’estar ubicada a Catalunya.

c) La facturació per la venda de llibres ha de suposar més del 50% de la facturació de l’any anterior al de concessió de la subvenció de la llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut.

d) La facturació de la llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut, per la venda de llibres de l’any anterior al de concessió de la subvenció, ha de ser superior o igual a 100.000,00 euros.

e) La persona sol·licitant ha de disposar d’una pàgina web a disposició dels usuaris, ja sigui relativa a l’establiment individual o a la cadena de llibreries a què pertany.

f) La persona sol·licitant ha d’estar donada d’alta a la base de dades Libridata de la Cambra del Llibre de Catalunya.

g) La persona sol·licitant ha de complir amb els protocols de la cadena de subministrament de llibres (CSL). Els protocols esmentats estan publicats a l’adreça d’Internet http://www.federacioneditores.org/Convocatorias/Normas_CSL.pdf

h) La persona sol·licitant ha de disposar d’un sistema informatitzat de gestió i control d’existències i vendes per a cada llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut.

i) La mitjana d’exemplars en existències de l’any anterior al de concessió de la subvenció a la llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut no pot ser inferior a 6.000.

j) La persona sol·licitant, en relació a la llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut, ha d’haver efectuat en l’any anterior al de concessió de la subvenció almenys cinc activitats de promoció del llibre i la lectura. L’òrgan instructor valora, amb l’assessorament de la comissió establerta en la base 12, la consideració d’activitats de promoció del llibre i la lectura, així com la seva realització.

k) En el cas de realització d’obres i adquisició de béns i equipaments, la persona sol·licitant ha de garantir la destinació de l’equipament, i/o el manteniment de l’ús prioritari de llibreria del local, d’acord amb el que estableix la base 6.2).

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 231.821,00 euros.

Quantia

L’import de la subvenció es determina en funció de la facturació anual del llibre al detall de cada establiment corresponent a l’any anterior al de concessió de la subvenció, d’acord amb els criteris següents:
a) Si la facturació anual de la llibreria per fons purs i impurs (només llibre tècnic) és inferior al 10% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 10% de l’import facturat per aquells conceptes.
b) Si la facturació anual de la llibreria de fons purs i impurs (només llibre tècnic) és d’entre un 10 i un 20% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 15% de l’import facturat per aquells conceptes.
c) Si la facturació anual de la llibreria de fons purs i impurs (només llibre tècnic), és superior al 20% de la facturació anual de la llibreria per venda de llibres, la quantia de la subvenció és del 20% del l’import facturat per aquells conceptes.

En tot cas, l’import de la subvenció no pot superar els 9.000,00 euros per llibreria ni el 100% del cost de l’activitat subvencionada, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros. En el cas que el total de les subvencions superi la dotació prevista en la convocatòria corresponent, l’import s’ha de reduir proporcionalment.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d’altres transaccions associades al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquests ajuts s’han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal OVT — Oficina Virtual de Tràmits (http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT).

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 18 de març al 15 de maig de 2014, ambdós inclosos.

Normativa

  • Convocatòria (DOGC núm. 6578 - 10/03/2014)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6399 - 18/06/2013)