Subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, per a l'any 2014  (Convocatòria)

Organisme atorgant

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Objecte

La concessió de subvencions a empreses per incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial (S’entendrà per fira internacional les celebrades a l’estranger i, per aquelles celebrades a Espanya, les que constin en el calendari oficial de fires establert per la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior per l’any 2014)

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris els empresaris socials i individuals que realitzin la seva activitat total o parcialment, i tinguin el seu domicili empresarial, a les comarques de Lleida. S’admetrà un màxim de dos sol·licituds per empresari. Cada sol·licitud es referirà a la participació en una fira o saló determinat.

Accions subvencionables

- Drets de participació al certamen firal
- Lloguer de l’espai a l’entitat firal organitzadora, per a la ubicació de l’estand de l’empresa.
- Despeses per a la instal·lació de l’estand.
- Despeses generades per la contractació d’un traductor o intèrpret (màxim un traductor o intèrpret per empresa i fira)

Característiques

Cada peticionari només podrà presentar a aquesta línia d’ajuts dues sol·licituds. Cada sol·licitud es referirà a la participació en una fira o saló determinat

Termini de realització

L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el termini comprés entre l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014. S’admetrà la justificació de despeses realitzades el darrer trimestre de l’any 2012 que corresponguin a drets de participació i lloguer de l’estand en les fires esmentades.

Dotació pressupostària

Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 100.000 euros.

Quantia

Es podran atorgar subvencions fins al 30% del cost de l’activitat subvencionada, amb un màxim de 2.000 euros per sol·licitud.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant un formulari adreçat a l’Il·lm. Sr. President del Patronat, que s’haurà de presentar en el Registre del Patronat, d’acord amb el model que es troba a l’adreça d’Internet http://www.promocioeconomica.cat.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de març de 2014 ”

Normativa

  • Correcció d'errada (BOP Lleida 47 de 10.3.2014)
  • Bases i convocatòria (BOP Lleida 43 de 4.3.2014)