Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2014 (Convocatòria)

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2014. La relació de les partides i programes a subvencionar és la següent, d’acord amb els annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, recollits a l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer:

Annex 2: Subvencions a entitats per a programes en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, i de promoció de la gent gran activa: Les subvencions tenen per objecte el suport en el finançament dels programes i actuacions que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, i de promoció de la gent gran activa, d’acord amb les característiques i els requisits del programes que s’estableixen en les bases.
A) Programa d’atenció a la família amb infants.
A.3. Serveis d’atenció a la família, adreçats a les famílies per tal d’acompanyar-les en la millora del seu benestar per potenciar la pròpia capacitat d’afrontar i superar qüestions diverses de comunicació i relació que afecten l’àmbit familiar.
B) Programa de lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i la violència familiar.
C) Programa de promoció de la gent gran activa realitzats per entitats representatives del sector de la gent gran de Catalunya.

Annex 3: Subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual: Les subvencions anuals tenen per objecte el suport en el finançament de les actuacions per a programes per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexualque portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre, d’acord amb les característiques i els requisits del programa que s’estableixen en aquestes bases.

Annex 4: Subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència: L’objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és la col·laboració en el finançament dels programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència, d’acord amb les característiques i els requisits que estableixen les bases d’aquests programes.
A) Serveis d’intervenció socioeducativa.
A.1) Servei de centre obert.
B) Programes i altres serveis d’atenció social i educativa davant les situacions de risc.
B.1 Programes d’intervenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc.
B.2 Programes d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc.
B.3 Programes d’acompanyament de l’infant o l’adolescent en situació de risc als centres educatius o a altres activitats.
B.4 Servei itinerant d’atenció a infants i adolescents en risc i les seves famílies: serveis que ofereixen atenció en aquelles zones del territori de baixa densitat demogràfica i gran amplitud territorial i que ofereixen una alternativa equitativa que permeti a la ciutadania accedir en igualtat d’oportunitats als programes i serveis següents: servei d’intervenció amb famílies amb infants de 0 a 3 anys en risc, servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en risc, i servei de centre obert.
C) Programa de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents. Programes d’entitats d’iniciativa social especialitzada adreçats a infants o adolescents víctimes de maltractament, per tal d’oferir informació, atenció, assessorament i acompanyament.
D) Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.
E) Programes i actuacions adreçades a entitats col·laboradores amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.
E.1 Servei d’habitatge i serveis d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.
E.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.
G) Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el període de vacances escolars d’estiu i de promoció d’actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos.

Annex 5: Subvencions a entitats per a dur a terme programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades: L’objecte d’aquesta subvenció és donar suport a programes i activitats que realitzen les entitats a Catalunya que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de la integració de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades, amb respecte i promoció de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, i també a través de la sensibilització i el coneixement, per part de la població de Catalunya, de la nova ciutadania.
Grup A. Programes d’acollida. Es consideren subvencionables:
A.1 Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.
A.2 Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.
Grup B. Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats. Es consideren subvencionables:
B.1 Programes de formació per a la inserció laboral.
B.2 Programes de millora de la capacitat individual.

Annex 6: Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut: L’objecte de les subvencions que es regeixen per aquestes bases és la promoció de l’associacionisme juvenil, mitjançant el suport als projectes d’activitats de les associacions juvenils o de les entitats sense finalitat de lucre que facin serveis a la joventut, i el suport a la tasca associativa d’entitats rellevants en el teixit associatiu juvenil.
Programa A: subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per activitats.
Programa B: subvencions per al suport a la tasca associativa d’entitats rellevants en el teixit associatiu juvenil.

Annex 7: Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat: L’objecte de la convocatòria és subvencionar activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.
Programa A: Subvencions per dur a terme activitats cíviques, de participació ciutadana i de foment del voluntariat.
Subprograma 1: Activitats de caràcter cívic i de foment de la participació ciutadana.
Subprograma 2: Activitats de foment del voluntariat.

Annex 8: Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials: Aquesta línia de subvenció té per objecte el suport al finançament de les actuacions anuals i plurianuals en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense afany de lucre.
Pel que fa al Programa B.
Programa de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

Beneficiaris

Annex 2: Subvencions a entitats per a programes en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, i de promoció de la gent gran activa: Poden ser beneficiàries de les subvencions anuals i biennals les entitats legalment constituïdes que no tinguin afany de lucre.

Annex 3: Subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual: Poden ser beneficiàries de subvencions anuals i biennals les entitats legalment constituïdes que no tinguin afany de lucre.

Annex 4: Subvencions a entitats per a programes en matèria d’infància i adolescència: Poden ser beneficiàries de subvencions anuals i pluriennals les entitats legalment constituïdes que no tinguin afany de lucre.

Annex 5: Subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades: Poden ser-ne beneficiàries les associacions, les fundacions i altres persones jurídiques privades sense ànim de lucre que desenvolupin a Catalunya programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.

Annex 6: Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut: Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

Annex 7: Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat: Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense finalitat de lucre que tinguin seu social o delegació a Catalunya, que realitzin activitats de caràcter cívic, de participació i de foment del voluntariat i que compleixin els requisits de l’apartat 4 de les bases generals de l’annex 1.

Annex 8: Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials: Poden ser-ne beneficiàries de les subvencions dels diferents programes de subvencions les entitats que gestionin serveis socials d’atenció especialitzada, en els àmbits d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

Termini de realització

Les actuacions objecte d’aquests ajuts s’han de dur a terme durant l’any natural de la convocatòria.

Dotació pressupostària

- Subvencions a entitats per a programes en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar, i de promoció de la gent gran activa (corresponent a l’annex 2 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer L’import total dels programes és d’1.221.974,42 euros.

- Subvencions a entitats per a programes per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (corresponent a l’annex 3 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer): L’import total del programa és de 68.160,83 euros.

- Subvencions a entitats per a programes en matèria d'infància i adolescència (corresponent a l’annex 4 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer):L’import total dels programes és de 3.500.000,00 euros.

- Subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades (corresponent a l’annex 5 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer): L’import total de la convocatòria és de 737.800,00 euros.

- Subvencions a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut (corresponent a l’annex 6 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer): L’import total de la convocatòria per als dos programes és d’1.616.040,00 euros.

- Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat pel que fa al Programa A (corresponent a l’annex 7 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer):L’import total del Programa és de 630.000,00 euros.

- Subvencions a entitats per al manteniment de programes de serveis socials (corresponent a l’annex 8 de l’Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer) pel que fa al Programa B:L’import total del Programa és d’1.000.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar en el formulari que es facilita al Departament de Benestar Social i Família o per Internet gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis o a les dependències del Departament de Benestar Social i Família.

Els formularis de sol·licituds referits als programes de l’annex 6 es poden tramitar electrònicament mitjançant la web: gencat.cat/joventut/carpetaelectronica.

Termini de presentació

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que l'acompanya és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa

  • Convocatòria i Modificació (DOGC núm. 6583 - 17/03/2014)
  • Bases reguladores (DOGC núm. 6572 - 28/02/2014)