Ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial - ús habitatge i hoteler (Modificació)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Objecte

Exigència de l'Informe d'Avaluació a què es refereix l'article 4 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

D'acord amb el que estableix la lletra b) de l'apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, com a requisit per a la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria del Programa de Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler), establerta mitjançant la Resolució de 25 de juny de 2013 del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, s'exigirà l'aportació de còpia del Informe d'Avaluació a què es refereix l'article 4 d'aquesta llei, amb independència i sense perjudici de la necessària aportació de la resta de la documentació prevista en l'apartat onzè de les bases reguladores del programa.

Normativa

  • Modificació (BOE 244 de 11.10.2013)
  • Bases i convocatòria (BOE 235 de 1.10.2013)