Beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2010-2011 (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria promoure la millora de la formació dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o últim curs de Grau, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques d'investigació o de pràctiques vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la continuació d'estudis de postgrau amb orientació professional o investigadora. 

Es convoquen 3.304 Beques de Col·laboració per al curs 2010-2011, amb la distribució que es recull en l'Annex a aquesta Ordre.

Beneficiaris

Podran obtenir la beca col·laboració els estudiants universitaris que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds reuneixin els següents requisits:
a) No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster oficial.
b) Haver superat tot el primer cicle i almenys el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle, a excepció dels estudiants de Medicina que hauran d'haver superat el 60 per cent dels mateixos. En el cas dels estudiants de Grau trobar-se cursant els últims 60 crèdits per completar els requisits per a l'obtenció del títol, i haver superat 180 crèdits.
c) Estar matriculat el 2010-2011 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li restin per finalitzar els seus estudis.
d) Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el paràgraf anterior la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:
- 5,50 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècniques
- 6,50 punts per a Ciències i Ciències de la Salut o Ciències Experimentals i Ciències de la Salut.
- 7,00 punts per a Ciències Jurídiques i Socials i Arts i Humanitats o Humanitats.

Dotació

La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.700 euros.

Requisits

Els sol·licitants hauran de presentar un projecte de col·laboració que versarà, en qualsevol cas, sobre alguna de les matèries troncals o obligatòries per a l'obtenció de la titulació que s'estigui cursant, en què es descriurà fil per randa les funcions acadèmiques que se'n van a realitzar durant la col·laboració, així com el règim de dedicació i tasques que haurà de complir el becari.

Lloc de presentació sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en la unitat de beques de la universitat on l'estudiant estigui cursant els seus estudis.

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 30 de setembre de 2010.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 162 de 5.7.2010)
  • Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2005)