Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2010-2011, per a alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte

Es convoquen beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2010-2011, cursi algun dels estudis següents amb validesa en tot el territori nacional:
1) Primer i segon cursos de batxillerat.
2) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.
3) Ensenyaments artístiques professionals.
4) Ensenyaments esportives.
5) Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
6) Ensenyaments artístiques superiors.
7) Estudis religiosos superiors.
8) Estudis militars superiors.

Es convoquen beques de mobilitat per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2010-2011, cursi algun dels estudis que es refereixen els números 6) i 7) anteriors en modalitat presencial i en centres ubicats en comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar.

Es convoquen ajudes a l'estudi per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2010-2011, cursi algun dels estudis següents amb validesa en tot el territori nacional:
1) Cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional impartits per centres públics.
2) Programes de qualificació professional inicial.

Beneficiaris

Per obtenir alguna de les beques o de les ajudes a l'estudi convocades per aquesta Resolució caldrà complir els requisits establerts a l'article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades i en el Reial decret pel qual s'aproven els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes del Ministeri d'Educació per al curs 2010-2011. 

Dotació

Les beques i les ajudes a l'estudi de caràcter general podran tenir algun o alguns dels següents components:
A) Component de compensació de l'absència d'ingressos de naturalesa laboral com a conseqüència de la dedicació a l'estudi.
B) Component per a despeses de desplaçament entre el domicili familiar del becari i el centre docent que realitzi els seus estudis, o el lloc que realitzi les pràctiques integrants del corresponent cicle formatiu.
C) Component per a despeses de la residència de l'alumnat, durant el curs, fora del domicili familiar.
D) Component per al material escolar necessari per als estudis.
E) Component per a despeses d'escolarització en centres no sostinguts o parcialment sostinguts amb fons públics.
F) Component de manteniment per a l'alumnat que cursi el segon any dels Programes de qualificació professional inicial amb un adequat aprofitament acadèmic.
G) Suplements de ciutats.

Lloc de presentació sol·licituds

El model de sol·licitud en fitxer pdf es presentarà en els centres docents on se'n vagin a seguir els estudis durant el curs acadèmic 2010-2011.

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 30 de setembre de 2010.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 161 de 3.7.2010)
  • Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2005)