Beques de caràcter general i de mobilitat per al curs acadèmic 2010-2011, per a estudiants d'ensenyaments universitaris (Convocatòria)

Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Objecte

Es convoquen beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2010-2011, cursin en centres espanyols ensenyaments universitaris amb validesa en tot el territori nacional.

Per al curs acadèmic 2010-2011 es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:
a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduent a títols oficials de Grau i de Màster.
b) Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
c) Curs de preparació per a accés a la universitat de més grans de 25 anys impartits per universitats públiques.
d) Complements de formació per a accés al Màster, Grau o per prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Categories

1. Beques de mobilitat per a estudiants que vagin a cursar estudis presencials en centres ubicats en comunitat autònoma diferent a la del seu domicili familiar.

2. Beques de caràcter general per a aquells estudiants que vagin a cursar estudis en centres ubicats en la mateixa Comunitat Autònoma del seu domicili familiar.

3. Beques de projecte fi de carrera per als ensenyaments tècniques.

4. Beques de matrícula per a tots els estudiants independentment de la comunitat autònoma en què vagin a realitzar els seus estudis respecte al domicili familiar.

Beneficiaris

Per ser beneficiari de les beques i ajudes a l'estudi regulat en aquest Real Decret serà precís:
a) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per a què es sol·licita la beca o ajuda.
b) Complir els requisits bàsics establerts en el Real Decret 1721/2007, així com els que es fixen en aquesta convocatòria.
c) Estar matriculat en alguns dels ensenyaments del sistema universitari espanyol que s'enumeren en l'article 3 d'aquesta convocatòria.
d) Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En aquest últim cas es requerirà que el mateix estudiant o els seus sustentadors es trobin treballant a Espanya.

Dotació

Veure la quantia en concret en cada una de les modalitats.

Lloc de presentació sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en els centres docents on els sol·licitants vagin a seguir els seus estudis durant el curs acadèmic 2010-2011.

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 15 d'octubre de 2010.

Normativa

  • Convocatòria (BOE 161 de 3.7.2010)
  • Bases reguladores (BOE 142 de 15.6.2005)