Servei d'Ajuts i Subvencions

 
Correu Electrònic:   
Repetir Correu Electrònic:   
Contrasenya:   
Repetir Contrasenya:   

 
Tipus d'informació Fonts d'informació

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tipus de normativa Perfil del sol·licitant

 
 
 

 
Assenyali només 1 de les opcions següents en atenció al seu perfil com a sol·licitant. En cas d'identificar-se amb més d'un dels perfils, faci tantes altes com consideri convenients.

En cas de que el seu perfil de sol·licitant es correspongui amb el d'una Administració Pública, si us plau, posi's en contacte amb el servei mitjançant el correu electrònic de contacte que apareix al final de la pàgina i li tramitarem la seva inscripció al servei.


 • Ciutadà
  •   
  •   
  •   
 • Empresa
  •   
  •   
  •   
  •   
 • Entitat
  •   
  •   
  •   
 • Administració pública
  •   
  •   

 

 

Aquest és un servei prestat per LocalProm. D’acord amb el que disposa la llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’afectat accepta que les seves dades personals –com també les que pugui facilitar en el futur– es recullin i tractin en un fitxer la titularitat del qual és Serra & Sullà Consultors SL , amb domicili a C/ Castell Baix, 1, 25400 Les Borges Blanques. L’entitat recull aquestes dades a fi d’informar-lo sobre les pròpies activitats i és informació que cal per acomplir aquest propòsit. Així mateix, l’afectat autoritza a Serra & Sullà Consultors SL a remetre-li qualsevol tipus d’informació que consideri convenient sobre les activitats que realitza. L’afectat pot exercir els drets que li reconeix la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades per mitjà d’escrit que pot dirigir a info@butlletilocaldesubvencions.com

La informació referida en aquest document, tret d’error o omissió involuntària, es el resultat d’una tasca de recerca informativa en múltiples fonts, tant públiques com privades, i està destinada exclusivament per a les persones per les que s’ha emès. La seua utilització per tercers i la seua aplicació a supòsits distints dels que constitueixen el seu objecte necessitaran l’autorització expressa i prèvia de Serra&Sulla Consultors SL.

Enviïn els seus comentaris. Si te alguna idea o suggeriment que vulgui compartir amb LocalProm, enviïn els seus comentaris a info@butlletilocaldesubvencions.com. Totes les aportacions seran ben rebudes.
 
16/6/2024 Localprom ® 2013